วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2551

บทที่7 สื่อในการจัดนิทรรศการ


บทที่ 7
สื่อในการจัดนิทรรศการ


องค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ผู้ชมนิทรรศการได้
รับการถ่ายทอดตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดนิทรรศการคือสื่อ
ดังนั้นเพื่อให้การใช้สื่อในนิทรรศการเกิดประโยชน์สูงสุด ในบทนี้
จึงนำเสนอประเภทของสื่อต่าง ๆ ที่ใช้ในนิทรรศการ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้


ประเภทของสื่อในนิทรรศการ
สื่อที่นำมาใช้ในนิทรรศการสามารถจำแนกตามคุณสมบัติได้
3 ประเภทได้แก่สื่อวัสดุ สื่ออุปกรณ์ และสื่อกิจกรรม


1. สื่อวัสดุ
สื่อวัสดุ
(materials)ได้แก่ สื่อขนาดเล็ก ๆ มีน้ำหนักเบา บางทีเรียกว่า
ซอฟท์แวร
(software)มีคุณว่าต่อการเรียนรู้ของ
ผู้ชมนิทรรศการเป็นอย่างมาก เนื่องจากสื่อประเภทนี้เป็นแหล่ง

เก็บรวบรวมความรู้และประสบการณ์ไว้ได้


2.สื่ออุปกรณ์
สื่ออุปกรณ์ (equipments) ได้แก่ สื่อใหญ่หรือสื่อหนัก
บางทีเรียกว่า ฮาร์ดแวร์
(hardware) เป็นสื่อประเภทเครื่องมือ
หรืออุปกรณ์ โดยทั่วไปมีส่วนประกอบเป็นเครื่องยนต์กลไก
ไฟ
ฟ้า อิเล็กทรอนิกส์


3. สื่อกิจกรรม
สื่อกิจกรรม
(activities) ได้แก่ กระบวนการนำเสนอความรู้
ความเข้าใจความรู้สึกนึกคิดหรือข้อมูลต่างๆด้วยการกระทำเป็นขั้้น
ตอนเน้นให้ผู้ชมนิทรรศการได้มีส่วนร่วมในการแสดงออก


การใช้สื่อในนิทรรศการ
การใช้สื่อมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดนิทรรศการ
แต่ละชนิดมีศักยภาพในการสื่อความหมายและวิธีการใช้
แตกต่างกันดังนี้

1. สื่อวัสดุ
สื่อวัสดุที่นิยมใช้ในการจัดนิทรรศการ ได้แก่
แผ่นปลิว แผ่นพับ จุลสาร วารสาร ภาพโฆษณา
แผนภูมิ แผนภาพ แผนสถิติ หุ่นจำลอง ของจริง
และสื่อวัสดุอิเล็กทรอนิกส์


2.
สื่ออุปกรณ์
สื่ออุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้ในการจัดนิทรรศการ
ได้แก่ สื่ออุปกรณ์ประเภทเครื่องเสียงและสื่ออุปกรณ์
์ ประเภทเครื่องฉาย3. สื่อกิจกรรม
สื่อกิจกรรมที่นิยมใช้ในการจัดนิทรรศการมี
ี หลายประเภท ไม่จำเป็นต้องใช้หลายอย่างแต่ควร
เลือกประเภทที่เหมาะสมกับคุณลักษณะและองค์
์ประกอบของงาน ที่สำคัญคือต้องพิจารณาจำนวน
ผู้เข้าชมกำหนดวันเวลาและสถานที่ของการจัด
กิจกรรมใช้เป็นประโยชน์ที่สุดและเป็นเอกภาพ

บทสรุป
สื่อทำหน้าที่เป็นตัวกลางหรือพาหนะในการสื่อ
ความหมายจากแหล่งหนึ่งไปสู่อีกแหล่งหนึ่ง
สื่อที่ใช้
ในนิทรรศการมีหลายชนิด แต่ละชนิดมีศักยภาพใน
การสื่อความหมายและถ่ายทอดเนื้อหาสาระแตกต่างกัน
สื่อวัสดุที่นิยมใช้ได้แก่ แผ่นปลิว แผ่นพับ จุลสาร
วารสาร ภาพโฆษณา แผนภูมิ
แผนภาพ แผนสถิติ
หุ่นจำลอง ของจริงและสื่อวัสดุอิเล็กทรอนิกส์สื่ออุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดนิทรรศการ ได้แก่
อุปกรณ์ประเภทเครื่องเสียง ได้แก่ เครื่องขยายเสียงและสื่อ
อุปกรณ์ประเภทเครื่องฉาย เช่น เครื่องฉายข้ามศีรษะ
เครื่องฉายแอลซีดี และเครื่องวิชวลไลเซอร์ ส่วนสื่อกิจกรรม
ที่นิยมใช้ ได้แก่ การบรรยาย การประชุมสัมมนา
การสาธิต การแสดงบทบาทสมมุติและสถานการณ์จำลอง
การเล่มเกม การแสดงและการละเล่น การจัดประกวด
และการแข่งขันทักษะต่าง ๆการใช้สื่อในนิทรรศการควรเลือกให้เหมาะสม
กับคุณลักษณะและองค์ประกอบของงานสื่อทุกประเภท
ควรตอบสนองวัตถุประสงค์ของการจัดงานและควร
เป็นเอกภาพไม่มีความคิดเห็น: